Palvelun käyttöehdot

1. Palveluntarjoaja

Entercheck Oy, Konepajankuja 1, 00510 Helsinki. Yrityksen y-tunnus on 2538754-7 ja kotipaikka Helsinki.

2. Määritelmät

"Asiakas" - Yritys tarkoittaen kaupparekisteriin merkittyä yhteisöä, julkisyhteisöä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa, joka ostaa hyödykkeitä Palvelua käyttävältä Kauppiaalta.

"Edustusoikeus" - Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin merkitty luonnollisen henkilön oikeus edustaa Asiakasta yksin tai yhdessä toisen Edustusoikeuden saaneen henkilön kanssa. Edustusoikeuden vain yhdessä toisen kanssa omaavalla henkilöllä katsotaan asemansa puolesta olevan oikeus toimia Asiakkaan puolesta yksin.

"Kauppias" - Yritys joka myy hyödykkeitä Asiakkaalle käyttämällä laskutuksessa Palvelua.

"Käyttäjä" - Henkilö joka käyttää Palvelua Asiakkaan edustajana.

"Käyttövaltuus" - Asiakkaan Käyttäjälle määrittelemät oikeudet, joiden puitteissa Käyttäjällä on oikeus käyttää Palvelua Asiakkaan puolesta ja lukuun.

"Lasku yritykselle" - Palveluntarjoajan omistama tavaramerkki, joka on Palveluntarjoajan omaisuutta.

"Maksun saaja" - Taho, jolla Kauppiaan, Palvelun tuottajan, Rahoittajan ja Siirron saajan välisten sopimusten mukaisesti on kaikki oikeudet Ostettuihin hyödykkeisiin liittyvään saatavaan.

"Ostettu hyödyke" - Kaupan kohde, jonka Asiakas ostaa Kauppiaalta käyttäen maksutapana Palvelua.

"Palveluntarjoaja" - Enterpay Oy.

"Palvelu" – Enterpay Oy:n tuottama palvelu, jonka avulla Asiakas voi ostaa tavaroita tai palveluja Kauppiaalta siten, että ostetut hyödykkeet laskutetaan Kauppiaan tai Rahoittajan lukuun. Kauppiaan valitsemasta toimintamallista riippuen palvelu voidaan tarjota joko Kauppiaan omalla nimellä, Palvelun tuottajan palvelunimellä (Lasku yritykselle) tai Rahoittajan palvelunimellä.

"Pääkäyttäjä" - Henkilö joka vastaa Asiakkaan edustajana yrityksensä Käyttäjien käyttövaltuuksien hallinnasta. Pääkäyttäjällä on oikeus hallinnoida kaikkia Asiakkaan puolesta palvelua käytävien Käyttäjien oikeuksia.

"Rahoittaja" – Palvelun tuottajan kanssa yhteistyössä toimiva rahoitusyhtiö, jolle Kauppias voi siirtää ostoksiin liittyvät saatavat kaikkine oikeuksineen.

"Siirron saaja" - taho, jolle Rahoittaja voi siirtää Ostettuihin hyödykkeisiin liittyvän saatavan Asiakkaalta kaikkine oikeuksineen.

"Sähköinen itsepalvelukanava" – Palvelun tuottajan toteuttama verkkopalvelu (www.enterpay.fi ja www.laskuyritykselle.fi) sekä Palvelun mobiilikäyttöliittymät soveltuvin osin.

"Tunnistus" - Käyttäjän tunnistaminen Palveluntarjoajan toteuttaman tunnistusmekanismin, kuten esimerkiksi mobiilisalasanan, avulla.

"Vahva tunnistus" - Sähköisesti tapahtuva Käyttäjän henkilöllisyyden todentaminen käyttäen tunnistukseen pankkitunnisteita (Tupas) tai Mobiilivarmennetta.

3. Palvelun toiminta

Palvelun tehtävä on mahdollistaa Ostettujen hyödykkeiden laskutus Kauppiaan tai Rahoittajan lukuun. Palvelun toiminta perustuu Kauppiaan ja Palveluntarjoajan tai Kauppiaan ja Rahoittajan väliseen sopimukseen.

Kauppias voi siirtää Ostettuihin hyödykkeisiin liittyvän saatavansa Asiakkaalta Rahoittajalle.

Rahoittajalla on oikeus siirtää saatava edelleen Siirron saajalle ilman eri ilmoitusta Asiakkaalle.

Asiakas on velvollinen suorittamaan Ostettuihin hyödykkeisiin liittyvän laskun laskuun merkitylle Maksun saajalle laskuun merkittyjen maksuehtojen mukaisesti mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen. Maksun saajalla on oikeus halutessaan periä maksuviivästyksen johdosta perintälain (Laki saatavien perinnästä) mukainen vakiokorvaus. Asiakas vapautuu hänelle ostotapahtumasta johtuvasta maksuvelvollisuudesta vain maksamalla näin yksilöidyn laskun eikä maksua Ostetuista hyödykkeistä voi pätevästi suorittaa muille kuin laskuun merkitylle Maksun saajalle.

Asiakkaalla on Palvelun avulla mahdollisuus myöntää ja hallita puolestaan ostoksia tekevien henkilöiden Käyttövaltuuksia sekä seurata tehtyjä ostoja ja niihin liittyvää laskutusta.

4. Sopimuksen syntyminen ja sovellettavat ehdot

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välinen sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja Palveluntarjoajan antamia ohjeita, kun Käyttäjä on ensimmäisen kerran hyväksynyt nämä käyttöehdot Palvelussa.

Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välinen sopimus Palvelun käytöstä syntyy ja Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja ja Palveluntarjoajan antamia ohjeita, kun Asiakkaan Kaupparekisteriin merkitty ja Vahvasti tunnistettu edustaja on ensimmäisen kerran hyväksynyt nämä käyttöehdot Palvelussa

Palveluntarjoajalla on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä sopimuksen teosta syytä ilmoittamatta. Mahdollisesta kieltäytymisestä ilmoitetaan Asiakkaalle ja Käyttäjälle Palvelussa.

5. Palveluntarjoajalle annettavat tiedot ja tietojen luovuttaminen

Käyttäjä ja Asiakas ovat velvollisia antamaan Palveluntarjoajalle tämän pyytämät tiedot Palvelun käyttämistä varten. Palveluntarjoajalla on oikeus hankkia Asiakkaasta ja Käyttäjistä tietoja julkisista rekistereistä, kuten Kaupparekisteristä ja Väestötietojärjestelmästä sekä yksityisistä tietolähteistä, kuten luottotietopalveluista ja maksuhäiriörekistereistä siinä määrin kuin Palveluntarjoaja kulloinkin katsoo tietojen olevan Palvelun tuottamista tai siihen liittyvää riskienhallintaa varten tarpeen. Palvelutarjoajalla on oikeus rekisteröidä ja luovuttaa Asiakkaaseen ja Käyttäjiin liittyvää tietoa voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on omistusoikeus ostotapahtumia koskeviin tietoihin sekä oikeus hyödyntää tietoja luovuttamalla ja jalostamalla tietoa esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus luovuttaa Asiakasta koskevaa maksutapatietoa luottotietoyhtiöille.

Käyttäjärekisterin rekisteriseloste on nähtävillä Sähköisessä itsepalvelukanavassa.

6. Henkilötietojen käsittely

Palvelun tuottaja sitoutuu menettelemään kaikessa toiminnassaan lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Osapuolet vastaavat itse omiin järjestelmiinsä kerättävistä tiedoista muodostuvista henkilörekistereistä rekisterinpitäjänä lainsäädännön ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Palvelussa käsiteltävät henkilötiedot ovat tietoja, jotka koskevat henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa elinkeinoelämässä ja ovat yleisesti saatavilla olevia tietoja. Ne perustuvat Patentti- ja rekisterihallituksen tietoihin, kaupallisista yritys- ja henkilötietorekistereistä saatuihin tietoihin sekä Asiakkaan ja Käyttäjän antamiin tietoihin.

Palvelun tuottaja tallentaa ja käsittelee tietoja Asiakkaasta ja Käyttäjästä tietojärjestelmässään näiden ehtojen mukaisten sitoumuksien täyttämistä, laskutusta ja ilmoitusten lähettämistä varten. Tietoja käsitellään myös lakisääteisten velvollisuuksien ja muiden säännösten noudattamiseksi sekä Palvelun tuottajan omien ja sen yhteistyökumppanien tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi. Palvelun tuottaja voi täydentää henkilötietoja muista lähteistä, kuten yksityisistä ja julkisista rekistereistä saaduilla tiedoilla, ja käsitellä tietojen lisäämisen jälkeen myös näitä tietoja. Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palvelun tuottajan Suomessa ja ulkomailla toimiville yhteistyökumppaneille, jotka voivat käsitellä niitä edellä mainittujen tehtävien suorittamiseksi. Palvelun tuottaja ilmoittaa käsiteltävät tiedot sen henkilön pyynnöstä, jonka henkilötietoja käsitellään. Henkilöllä, jonka henkilötietoja käsitellään, on lisäksi oikeus pyytää Palveluntuottajaa poistamaan tai oikaisemaan virheelliset tai puutteelliset tiedot. Pyyntö tehdään osoitteeseen asiakaspalvelu@enterpay.fi.

7. Asiakkaan ja Käyttäjän huolellisuus- ja turvallisuusohje

Asiakas sitoutuu pitämään Käyttäjille antamansa valtuudet ajantasaisina Palvelussa ja edustusoikeuksien osalta Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämässä kaupparekisterissä ja hyväksyy sen, että Palveluntarjoajalla on oikeus luottaa em. tietoihin sellaisina kuin ne ovat kulloinkin saatavissa. Erityisesti Asiakas sitoutuu poistamaan Käyttövaltuudet ja Kaupparekisteriin merkityt edustusoikeudet henkilöiltä, joilla ei palvelusuhteen tai asemansa vuoksi ole voimassa olevaa oikeutta toimia Asiakkaan puolesta. Asiakas vastaa kaikista toimenpiteistä, joita tämän sopimuksen tarkoittamalla tavalla määritellyt kulloisetkin Edustusoikeuden tai Käyttövaltuuden omaavat Käyttäjät Palvelussa tekevät riippumatta siitä, onko Käyttäjällä tosiasiallista edustusasemaa tai palvelusuhdetta Asiakkaaseen. Asiakas ei voi vedota mihinkään Käyttövaltuuden haltijaa koskevaan toimivallan rajoitukseen suhteessa Palveluntarjoajaan. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Käyttövaltuuksien tai Kaupparekisteriin merkittyjen Edustusoikeuksien puutteellisesta ylläpidosta.

Asiakas ja Käyttäjä sitoutuvat noudattamaan Palvelun käytössä Palveluntarjoajan kulloinkin antamia ohjeita. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan erityistä huolellisuutta Palvelun käyttöön liitetyn matkapuhelimensa tai muun mobiililaitteen hallinnassa. Palvelun käyttöön liitetty matkapuhelin/muu mobiililaite tulee säilyttää huolellisesti ja suojata salasanalla siten, ettei muilla henkilöillä kuin Käyttäjällä ole mahdollisuutta käyttää sitä. Palvelun käyttöön liitettyä matkapuhelinta/muuta mobiilelaitetta ei saa luovuttaa toisen henkilön haltuun eikä sitä saa jättää muiden henkilöiden ulottuville siten että Palvelun käyttö puhelimen avulla on mahdollista. Käyttäjän tulee estää kadonneen matkapuhelimen käyttö sulkemalla liittymä operaattorinsa asiakaspalvelun kautta ilman aiheetonta viivytystä, jos hän ei tiedä, missä matkapuhelin/mobiililaite sijaitsee tai on aihetta epäillä, että se on joutunut pois oikealta käyttäjältä rikoksella. Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu Palveluun liitetyn matkapuhelimen oikeudettomasta käytöstä.

Asiakas ja Käyttäjä sitoutuvat suojaamaan käyttämänsä tietojärjestelmät ja viestintävälineet huolellisesti asianmukaisilla ja ajantasaisilla menetelmillä.

8. Käyttäjän vastuu Ostetuista hyödykkeistä

Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä että hänellä on asemaansa tai asianmukaisesti myönnettyyn valtuutukseen perustuva oikeus ostaa hyödykkeitä Asiakkaan lukuun.

Palveluntarjoajalla, Rahoittajalla ja Siirron saajalla on oikeus vaatia suoritusta Ostetuista hyödykkeistä myös Käyttäjältä, mikäli Käyttäjällä ei ollut oikeutta toimia Asiakkaan edustajana.

9. Palveluntarjoajan oikeus kieltäytyä palvelun tuottamisesta

Mikäli Palveluntarjoaja katsoo, että Palvelua käytetään tai saatetaan käyttää oikeudettomiin ostoihin, mikä voi tarkoittaa mm., että muu kuin oikeutettu henkilö käyttää Palvelua tai Palvelua käytetään lainvastaiseen tekoon (kuten petos tai rahanpesu) tai on olemassa muu painava syy, kuten epäilys tietomurrosta järjestelmään, Palveluntarjoajalla on

10. Omistusoikeus Ostettuihin hyödykkeisiin

Omistusoikeus ostettuihin hyödykkeisiin siirtyy Asiakkaalle vasta kun lasku mahdollisine viivästysseuraamuksineen on kokonaan maksettu.

11. Vastuu Ostetuista hyödykkeistä

Asiakas ja Kauppias sopivat Ostettuja hyödykkeitä koskevan kaupan ehdot keskenään. Palveluntarjoaja ei ole osapuoli Asiakaan ja Kauppiaan välisessä Ostettuja hyödykkeitä koskevassa kaupassa.

Ostettuun hyödykkeeseen liittyvät reklamaatiot tulee osoittaa suoraan kauppiaalle.

Mikäli Asiakas kieltäytyy maksusuorituksesta vedoten Ostettua hyödykettä tai sen toimitusta koskevaan virheeseen, Asiakkaan tulee tehdä reklamaatio Kauppiaalle ja ilmoittaa maksun suoritusta koskevas

Hyvityslasku toimitetaan Palvelun välityksellä.

Laskuun kohdistuvasta hyvityksestä vastaa Kauppias yksin. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia hyvitystä laskusta Palveluntarjoajalta tai Rahoittajalta.

12. Sopimuksen, ehtojen ja palveluiden muutokset

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä sopimus- ja käyttöehtoja ilmoittamalla ehtojen muutoksesta Palvelussa. Asiakkaan ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen sopimus- ja käyttöehtojen muutokset jatkamalla palvelun käyttöä.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua ja sen ominaisuuksia ennalta ilmoittamatta.

13. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakkaalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään kahden (2) kuukauden kuluttua irtisanomisesta. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi, mikäli Asiakas on olennaisesti rikkonut näitä ehtoja tai laiminlyönyt Palveluntarjoajan antamia ohjeita tai mikäli asiakas ei hyväksy Palveluntarjoajan ilmoittamaa sopimus- tai käyttöehtojen muutosta. Irtisanomisilmoituksen katsotaan tulleen Asiakkaalle tiedoksi irtisanomista seuraavana päivänä, kun se on tehty käyttäen kohdassa Määritelmät tarkoitettua Sähköistä itsepalvelukanavaa.

14. Osapuolten välinen viestintä ja asiakaspalvelu

Asiakkaan ja Palveluntarjoajan väliseen viestintään sopimussuhteeseen, käyttöehtoihin asiakastietojen muutoksiin liittyvissä asioissa käytetään Sähköistä itsepalvelukanavaa. Puhelimitse tarjottava asiakaspalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti laskutukseen liittyvien kysymysten ratkaisuun.

Palveluntarjoaja ilmoittaa sopimus- ja käyttöehtojen sekä ohjeiden muutoksista pääsääntöisesti Palvelussa sekä sähköposti ja/tai tekstiviesti-ilmoituksin, milloin asian luonne sitä edellyttää.

Asiakas ja Käyttäjä ovat velvollisia ilmoittamaan tietoihinsa liittyvistä muutoksista Palvelun välityksellä. Tämä koskee erityisesti yhteystietoja ja Pääkäyttäjiä. Palveluntarjoajalla on oikeus vaatia ilmoittajan Vahvaa tunnistamista milloin ilmoituksen luonne sitä edellyttää.

Palveluntarjoajalla on oikeus tallentaa ja säilyttää kaikki Asiakkaan ja Käyttäjien kanssa tapahtuva tietojenvaihto puhelut mukaan lukien. Asiakas hyväksyy, että mahdollinen kiistanalainen asia voidaan ongelmatilanteessa ratkaista tallenteiden perusteella.

15. Markkinointi

Asiakas hyväksyy, että Palvelu voi sisältää markkinointia ja että Palveluntarjoaja ja sen yhteistyökumppanit voivat suunnata Asiakkaalle ja Käyttäjille markkinointiviestejä Asiakkaan ja Käyttäjien Palveluun antamien yhteystietojen ja Palvelun käytön perusteella voimassaolevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten puitteissa.

16. Maksut ja palkkiot

Palveluntarjoaja tai Kauppias voi lisätä laskulle laskutuspalkkion. Kaikki laskun kustannukset ovat näkyvillä ennen tilauksen hyväksymistä

Muiden kulujen osalta Palveluntarjoaja voi periä Palvelun käytöstä kulloisestakin palveluhinnastosta ilmenevät maksut ja palkkiot, mikäli näistä on erikseen tiedoitettu.

17. Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaamaan Asiakkaalle mahdollisesti perimiensä palkkioiden palautuksen lisäksi ainoastaan sellaiset välittömät kulut, joita Asiakkaalle on aiheutunut Palveluntarjoajan lain tai sopimuksenvastaisesta menettelystä. Asiakas on velvollinen esittämään vaatimuksensa kulujen korvaamisesta kohtuullisessa ajassa vahingon tapahtumisesta ja esittämään selvityksen toteutuneista kuluista ja niden syy-yhteyden tapahtumaan, joka muodostaa väitetyn vastuuperusteen. Vastuun enimmäismäärä on kuitenkin aina 1 000 euroa vahinkoa kohden.

Palveluntarjoaja vastaa välillisestä vahingosta ainoastaan, jos vahinko on aiheutunut Palveluntarjoajan tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta.

18. Ylivoimainen este

Palveluntarjoajan suorituksen viivästyminen tai toteutumatta jääminen ei ole sopimusrikkomus, jos se johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimainen este on tapahtuma tai olosuhde, joka on Palveluntarjoajan vaikutuspiirin ulkopuolella. Tällaisia tilanteita ovat mm. sota, kapina, viranomaisten pakko-otto tai takavarikko, tuonti- ja vientikielto, luonnonmullistukset, julkisen liikenteen, puhelin- tai tietoliikenteen tai energiahuollon keskeytykset, työselkkaukset tulipalot ja muut sen kaltaiset seikat, ettei sopijapuoli ole voinut ennakoida sitä sopimusta tehtäessä.

Mikäli Palveluntarjoajan suoritus viivästyy tai estyy syystä, joka johtuu palvelun toiminnan kannalta kriittisessä tietoliikenneyhteydessä tai pankkien maksujenvälitysjärjestelmässä ilmenevästä häiriöstä, kyseessä on ylivoimaiseen esteeseen rinnastettava sopimuksen mukaisen suorituksen mahdottomuus.

19. Sopimuksen siirto

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen liittyvät oikeutensa, velvollisuutensa ja saatavansa osittain tai kokonaan kolmannelle osapuolelle.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen liittyviä oikeuksia tai velvollisuuksiaan. Mikäli määräysvalta Asiakkaan yhteisössä, liiketoiminnassa tai yrityksessä siirtyy yrityskaupassa tai muussa järjestelyssä muulle taholle, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan määräysvallan siirtymisestä Palveluntarjoajalle Sähköisen itsepalvelukanavan välityksellä.

20. Sovellettava laki ja erimielisyydet

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Riitojen ratkaisu tapahtuu Helsingin käräjäoikeudessa suomenkielellä.